Diferența dintre parazitul total și parazitul parțial - - Știri

Radacina hemiparasita, Dictionar Botanic Poliglot

Sine com· parativo radacina hemiparasita bellus, diversus, falsus, novus. Această muncă de documentare se referă mai ales la lucrările publicate în diferite limbi europene, dar îndeosebi la radacina hemiparasita cu mare circulaţie internaţională. Cercetătorii întîmpină dificultăţi mai ales în traducerea cit mai precisă a termenilor tehnici proprii fiecărei limbi.

Dictionar Botanic Poliglot

Deoarece în lucrările mai recente problemele sînt abordate multilateral, cercetătorii mai trebuie să cunoască şi terminologia tehnică folosita în disciplinele auxiliare. Dicţionarele de tip general tratează radacina hemiparasita numai un număr redus de termeni tehnici folosiţi în diferitele discipline.

Ca urmare devin necesare şi constituie un real ajutor în munca de cercetare dicţionarele explicative multilingve, ela­ borate în diferite domenii de specialitate. Majoritatea acestor dicţionare însă, astăzi, nu mai pot fi procurate, deoarece sînt radacina hemiparasita mult epuizate sau sînt inaccesibile cercetătorilor noştri.

Conţinutul lor este de multe ori chiar depăşit, deoarece mulţi termeni şi-au schimbat accep­ ţiunea lor iniţială, iar unii au devenit chiar echivoci şi au fost înlocuiţi cu ter­ meni noi, care reflectă un conţinut nou.

Como eliminar los oxiuros de la casa

Pe de altă parte, explozia informaţio­ nală, care caracterizează secolul nostru, creează aproape zilnic noţiuni noi, introducînd termeni noi în toate domeniile de specialitate. Toate aceste împrejurări dovedesc importanţa, necesitatea şi utilitatea unor dicţionare de specialitate multilingve. Un dicţionar poliglot, care să cuprindă un volum mai mare de termeni pentru a putea satisface necesităţile de prim ordin ale cercetătorilor, lipseşte în literatura botanică.

papiloma en la piel de los perros

Prezenta lucrare încearcă să completeze această lacună. La întocmirea acestei lucrări munca de documentare, de peste două decenii —are la bază datele mai multor radacina hemiparasita şi numeroase dicţionare botanice, precum şi un mare număr de articole şi lucrări de specialitate care au fost publicate în literatura botanică începînd de la Linné.

După adunarea unui vast material documentar, extras pe fişe, s-a trecut la selecţionarea şi pre­ lucrarea, în 7 limbi europene, a termenilor mai frecvent folosiţi în acest dome­ niu.

radacina hemiparasita reguli de gard de enterobioză

Accentul s-a pus pe terminologia descriptivă organografie, morfologie, sistematica plantelor superioare şi inferioare, ca şi termenii folosiţi în nomen­ clatura lordar au mai fost reţinuţi numeroşi termeni utilizaţi în celelalte domenii speciale ale botanicii citologie, radacina hemiparasita, fiziologie, genetică, ecolo­ gie, fitocenologie, fitogeografie etc.

Lucrarea cuprinde peste 12 de termeni latineşti, inclusiv variantele lor grafice de radacina hemiparasita. Termenii latineşti de bază sînt enumeraţi alfabetic şi sînt precedaţi de cîte o cifră. Numerotarea se face separat pentru fiecare grup de litere pentru a se evita în acest fel folosirea unor cifre prea lungi şi greu de reţinut.

Alte limbi:

Corespon­ denţii termenilor latineşti sînt apoi enumeraţi în celelalte 6 limbi în ordinea următoare: română cu explicaţii şi exemplificări sumareengleză, germană, franceză, maghiară şi rusă, împreună cu eventualele lor sinonime. Termenii ruseşti sînt trataţi la urmă numai din consideraţiuni de ordin tipografic. Lucrarea are două părţi: — partea generală, care cuprinde enumerarea alfabetică a termenilor lati­ neşti, precum şi prelucrarea propriu-zisă a acestora în radacina hemiparasita 6 limbi, — partea indexurilor alfabetice, întocmit separat pentru fiecare limbă, unde fiecare termen trimite la litera majusculă şi la numărul sub care poate fi găsit termenul căutat în oricare din limbile tratate la partea generală.

Partea generală Termenii latineşti constituie termenii de bază, cuvintele de titlu şi sînt tipăriţi cu verzale radacina hemiparasita.

Radacina hemiparasita

Substantivele care redau noţiuni colec­ tive, grupuri sau formaţiuni de plante, aglomerări de corpusculi etc. Astfel, se indica în paranteze genetivele în cazul substantivelor imparisilabice, de declinarea III, terminate în -is de ex.

radacina hemiparasita papillomatosis in airway

IV, de ex. III neutre, corpus -oris η. Substantivele terminate în -a, masculine sau feminine de ex. Pentru stabilirea corectă a genetivelor substantivale şi a categoriei de declinare I—V radacina hemiparasita, în cadrul introducerii latine am cuprins radacina hemiparasita Tabelul I toate desi­ nenţele substantivale din prezenta lucrare, cu indicarea genetivelor lor şi a categoriei de declinare în care se încadrează, iar în Tabelul II am dat exemple de declinare pentru cele 5 categorii, precum şi pentru cîteva cazuri excepţionale.

anemie usoara moderata severa

Unele substantive au două versiuni de desinenţă, adesea cu genuri gra­ maticale deosebite, ambele variante fiind valabile, de ex. Adjectivele sînt redate la nominativ singular genul masculin.

Holoparasita e hemiparasita - Ecologia - Biologia

Ele pot fi recunoscute ca radacina hemiparasita prin aceea că nu sînt urmate nici de litere singuratice de ex. Am indicat numeroase verbe la participiu, cu rol adjectival, terminate în -ans sau -ens de ex.

Dictionar Botanic Poliglot

O atenţie deosebită s-a acordat adjectivelor care redau culorile precum şi nuanţele acestora, dat fiind frecventa lor folosire în descrierile botanice şi mai ales în floricultură, adesea însă greşit folosite. Verbe urmate de abreviaţia v am inclus puţine în lucrare, menţionîndu-le la indicativ prezent singular persoana întîia, aşa radacina hemiparasita figurează în dicţio­ narele latine radacina hemiparasita tip general de ex.

Uneori am inclus verbele în forma în care sînt folosite în mod curent în descrieri de ex. Pronume pron. Termenii greceşti au fost trecuţi cu caractere eline pentru a se evita greu­ tăţile fonetice şi grafice în redarea lor exactă prin caractere latine. Aceşti termeni figurează la nominativ singular, uneori este indicat şi genetivul lor, atunci cînd genetivul a fost utilizat la crearea termenului tehnic latin, de ex.

Data însămânțării, tranșării și plantării Ceropegia woodii Principal Plantele și florile Ceropegia Ceropegia Woodii Lanț De Inimi Partajați-Le Cu Prietenii Tăi Ferigă Interioară NephrolepisFrunziș Radacina hemiparasita Ferigi Nephrolepis fel de ușor să crească în interior, în cazul în care au umiditate bună și că ei evită lumina directă a soarelui și rezistente la secetă și se vor multiplica apoi nașterea de frunze moleșit radacina radacina hemiparasita, erecta sau de a răspândi ca specii.

Sperăm că indicarea etimologiilor greceşti va contribui la o mai bună înţelegere şi la reţinerea mai uşoară a termenilor tehnici latineşti. Termenii româneşti sînt prelucraţi mai detaliat, în acord gramatical cu termenii de bază latineşti şi urmează după paranteza etimologiei.

ulcer giardia sugera pastile bune pentru viermi

Substantivele sînt indicate la radacina hemiparasita singular, iar în cazul noţiunilor colective la nominativ plural. Urmează apoi sinonimele lor, despărţite prin virgule, după care se indică rezumativ şi cît mai concis semnificaţia lor. Adesea se mai indica în paranteză: — exemple de folosire a termenului în diagnozele latine, precum şi tradu­ cerea lor în limba română, — exemple de unităţi sistematice cu nomenclatură latină la care se refera termenul, — numele autorului care a creat noţiunea şi termenul, sau accepţiunea specială a unui autor, — exemple de termeni substantivali româneşti la care se referă mai adesea termenul adjectival.

Termenii cu mai multe accepţiuni semantice sînt radacina hemiparasita. Ţinem să accentuam aici că partea explicativă a termenilor nu are caracter de definiţie, ea este cît mai rezumativa şi nu cuprinde cazurile de excepţie.

Adjectivele sînt redate, şi în limba română, la masculin singular nomi­ nativ, dîndu-li-se cîte o explicaţie sumara şi adesea între paranteze se mai indică termenii substantivali la care se referă mai frecvent, de ex.